Ajuntament de Benafer

Presupostos

Pressupost 2006

CONCEPTES

Drets Reconeguts Nets

Obligacions Reconegudes Netes

Ajustaments

Resultat Pressupostari

      a.Operacions corrents

143.767,10

120.357,04

 

23.410,06

      b.Altres operacions no financeres

62.165,80

62.704,97

 

-539,17

1.Total operacions no financeres (a+b)

205.932,90

183.062,01

 

22.870,89

2. Actius financers

 

 

 

 

3. Passius financers

 

 

 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

205.932,90

183.062,01

 

22.870,89

 

AJUSTAMENTS

 

 

 

 

4.Crèdits finançats amb Romanent de Tresoreria despeses generals

 

 

5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici

 

 

6.Desviacions de finançament positives de l'exercici

 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

22.870,89

Segon.- El romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2006, és el següent:

COMPONENTS

IMPORTS ANY

1. Fons líquids

 

55.429,58

2. Drets pendents de cobrament

 

55.050,31

    -Del Pressupost corrent

45.993,46

 

    -Del Pressupost tancat

9.056,85

 

    -D'Operacions no pressupostàries

 

 

    + Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva

 

 

3. Obligacions pendents de pagament

 

66.370,69

    -Del Pressupost corrent

43.032,89

 

    -Del Presupuesto cerrados

20.372,62

 

    -Del Pressupost tancats

2.965,18

 

    +Pagaments realitzats pendents.aplicació definitiva

 

 

I.Romanents Tresoreria Total (1+2-3)

 

44.109,20

II. Saldos de dubtós cobrament

 

 

III. Excés de finançament afectat

 

 

IV.Romanent de Tresoreria despeses generals (I-II-III)

 

44.109,20

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Formulari de cerca

 

Site developed with Drupal